Công văn triệu tập lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới năm 2019 (ngày 11/10/2019)

V/v triệu tập lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới năm 2019


Số / ký hiệu
Số 893-CV/HU
Loại văn bản
Giấy Mời
Lĩnh vực
Chỉ đạo
Khối ban hành
Khối Đảng
Cơ quan ban hành
Thị ủy Duy Tiên
Ngày ban hành
01/10/2019
Ngày hiệu lực
11/10/2019
Ngày hết hiệu lực
12/10/2019
Người ký văn bản
Nguyễn Anh Tuấn
Nội dung

ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ NAM

HUYỆN UỶ DUY TIÊN

*

Số 893- CV/HU

V/v triệu tập lớp bồi dưỡng

cập nhật kiến thức mới năm 2019

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Duy Tiên, ngày 01 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện.

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 59, Kế hoạch số 25 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Nam về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Nam giai đoạn 2018 - 2020 và thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2017- 2020; Công văn số 95/TCT, ngày 26/9/2019 của Trường Chính trị tỉnh Hà Nam về việc tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới năm 2019; Ban Thường vụ Huyện uỷ Duy Tiên triệu tập lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới năm 2019.

* Đối tượng: Các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện.

* Thời gian tổ chức: 7h30, ngày 11 tháng 10 năm 2019 (Thứ sáu).

* Địa điểm: Tại Hội trường H - Trường Chính trị tỉnh Hà Nam.

(Đề nghị đồng chí Thủ trưởng cơ quan báo mời thành phần của đơn vị về dự lớp bồi dưỡng theo danh sách gửi kèm).

Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện theo dõi và quản lý số lượng các đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới năm 2019 và báo cáo về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tổ chức Huyện ủy)./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi,

- Lưu VPHU.

T/L BAN THƯỜNG VỤ

CHÁNH VĂN PHÒNG
           
               Đã ký

               Vũ Kiên


 

ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ NAM

HUYỆN ỦY DUY TIÊN

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Duy Tiên, ngày 01 tháng 10 năm 2019

 

DANH SÁCH

cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện Duy Tiên tham gia lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới năm 2019

 

  

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác

Ghi chú

I

KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

 

1

Nguyễn Anh Tuấn

1967

HUV, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

2

Nguyễn Toàn Diện

1979

Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

3

Nguyễn Chí Thành

1962

Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

 

4

Chu Hồng Cử

1970

HUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

 

5

Phạm Hồng Thắng

1976

HUV, Phó trưởng Ban Tuyên giáo HU

Tổ trưởng

0915246647

6

Đinh Thị Minh Thuận

1980

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

7

Lưu Thị Hương Lan

1979

HUV, Phó chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

8

Ứng Minh Quy

1964

Phó chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

9

Vũ Kiên

1976

HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

10

Trần Đức Ánh

1984

Phó chánh Văn phòng Huyện ủy

 

11

Vũ Đức Phú

1961

Phó giám đốc Trung tâm BDCT huyện

 

12

Phạm Thị Thoa

1985

Phó giám đốc Trung tâm BDCT huyện

 

13

Nguyễn Thế Đình

1953

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện

 

14

Trương Văn Dôi

1963

Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện

 

15

Ngô Quốc Vũ

1961

Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện

 

16

Phạm Thị Tâm

1976

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện

 

17

Đinh Đức Cảnh

1980

HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

 

18

Phạm Thị Tiền Giang

1983

Phó chủ tịch Hội nông dân huyện

 

19

Chu Thị Hồng

1981

HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện

 

20

Nguyễn Thị Yến

1984

Phó chủ tịch Hội LHPN huyện

 

21

Trần Thị Hương

1981

Phó chủ tịch Hội LHPN huyện

 

22

Nguyễn Văn Thạch

1984

HUV, Bí thư Huyện đoàn

 

23

Vũ Thị Huyền Trang

1989

Phó bí thư Huyện đoàn

 

24

Lê Thị Thu Phương

1979

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

 

25

Tạ Văn Ước

1982

Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện

 

II

KHỐI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH

 

1

Trần Thanh Phong

1960

HUV, Trưởng phòng Nội vụ

 

2

Trịnh Vũ Trung

1973

Phó trưởng Phòng Nội vụ

Tổ phó

0913804406

3

Kiều Thị Luyến

1980

Phó trưởng Phòng Nội vụ

 

4

Trương Thị Hường

1976

Phó trưởng Ban pháp chế -HĐND huyện

 

5

Nguyễn Văn Tài

1977

Phó trưởng Ban kinh tế xã hội -HĐND huyện

 

6

Nguyễn Thanh Bình

1975

Phó chánh VP HĐND&UBND, phụ trách VP HĐND&UBND huyện

 

7

Nguyễn Thị Tố Uyên

1982

Phó chánh VP HĐND&UBND huyện

 

8

Phạm Thị Phương Thảo

1980

Phó chánh VP HĐND&UBND huyện

 

9

Nguyễn Văn Khuyến

1967

HUV, Trưởng Phòng LĐTB&Xã hội

 

10

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

1973

Phó trưởng Phòng LĐTB & Xã hội

 

11

Phạm Mạnh Thắng

1977

Phó trưởng Phòng Tư pháp

 

12

Trần Hữu Thắng

1975

Trưởng Phòng Y tế

 

13

Nguyễn Khánh Thơ

1978

HUV, Chánh Thanh tra huyện

 

14

Chu Thanh Tùng

1974

Phó chánh Thanh tra huyện

 

15

Ứng Văn Thanh

1982

Phó chánh Thanh tra huyện

 

16

Nguyễn Mạnh Đạt

1978

HUV, Tr. Phòng Tài nguyên- Môi trường

 

17

Lương Văn Khương

1975

Phó trưởng Phòng Tài nguyên- Môi trường

 

18

Phạm Thị Thu Hiền

1980

Phó trưởng Phòng Tài nguyên- Môi trường

 

19

Phạm Văn Thập

1975

HUV, Trưởng Phòng Nông nghiệp&PTNT

 

20

Phạm Đăng Khôi

1984

Phó  Trưởng Phòng Nông nghiệp&PTNT

 

21

Nguyễn Quý Hùng

1980

HUV, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

22

Nguyễn Quyết Tiến

1970

Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

23

Đỗ Thị Thoa

1974

Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

24

Trịnh Trung Hiếu

1979

Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

25

Vũ Mạnh Hải

1971

HUV, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 

26

Nguyễn Đức Thuận

1977

Phó trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 

27

Bùi Xuân Phương

1987

Phó trưởng phòng kinh tế và hạ tầng

 

28

Trần Quang Tuyến

1962

HUV, Trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo

 

29

Bùi Đình Thanh

1976

Phó trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo

 

30

Đào Thị Ngọc Lý

1973

Phó trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo

 

31

Phạm Huy Hoàng

1974

HUV, Trưởng phòng VHTT huyện

 

32

Nguyễn Thị Thu Hoà

1979

Phó trưởng Phòng Văn hoá và Thông tin

 

III

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

 

1

Lê Thị Kim Bình

1981

Giám đốc Trung tâm VH-TT

 

2

Lê Như Ngọc

1979

Phó Giám đốc Trung tâm VHTT

 

3

Trần Quốc Đạt

1975

G. đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện

 

4

Nguyễn Thị Huệ

1965

Trưởng Đài truyền thanh huyện

 

5

Nguyễn Thanh Thìa

1975

Phó trưởng Đài truyền thanh huyện

 

6

Nguyễn Thanh Hương

1980

Phó trưởng Đài truyền thanh huyện

 

7

Trần Nho Hợp

1963

Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất

 

8

Nguyễn Việt Bình

1974

Phó Giám đốc Tr. tâm phát triển quỹ đất

 

9

Phạm Thanh Hải Hằng

1974

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện

 

10

Vũ Thị Loan

1982

Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện

 

11

Trần Văn Tiến

1978

Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX

 

12

Vũ Hồng Quyết

1966

Phó giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX

 

13

Lê Văn Đương

1970

Phó giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX

 

14

Chu Thế Định

1974

Giám đốc Trung tâm PTCCN huyện

 

15

Nguyễn Ngọc Thanh

1969

Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ NN huyện

 

16

Phạm Văn Tuấn

1984

Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ NN huyện

 


 

                                                                                               

                                                                          T/L BAN THƯỜNG VỤ

                                                                             CHÁNH VĂN PHÒNG
           
                                                                                           Đã ký

                                                                                         Vũ Kiên

                                            
Tra cứu văn bản
Đăng nhập
Tiện ích
Thông kê truy cập
  •  Đang truy cập6
  •  Hôm nay3,919
  •  Tháng hiện tại141,666
  •  Tổng lượt truy cập9,078,196
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây