Thị ủy viên

   1. Ông Trương Quốc Việt

               Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND thị xã

               Sinh năm: 1980                                    

               Quê quán: xã Bắc Lý – huyện Lý Nhân
               Trình độ chuyên môn: ĐH – Chuyên ngành Quản lý kinh tế

Thạc sỹ, Ngành Quản lý công            

               Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

               Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách Văn hóa – Xã hội

               Điện thoại:

               Email: truongquocviet@hanam.gov.vn 

   2. Ông Nguyễn Quý Hùng

              Chức vụ: Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã

              Sinh năm: 1980

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Kế toán

          Thạc sỹ, Ngành Quản lý kinh tế           

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 131

              Email: nguyenquyhung@hanam.gov.vn 

   3. Ông Chu Hồng Cử

              Chức vụ: Phó trưởng ban Dân vận Thị ủy

              Sinh năm: 1970                                    

              Quê quán: xã Tiên Sơn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Lao động - Xã hội – CN Quản trị nhân lực

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 375

              Email: chuhongcu@hanam.gov.vn

   4. Ông Nguyễn Tiến Đông

              Chức vụ: Chánh án Tòa án nhân dân Thị xã

              Sinh năm: 1972

              Quê quán: Xã Hoàng Đông – Thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: ĐH - Chuyên ngành pháp luật

                                                Thạc sỹ Luật

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 926

              Email: nguyentiendong@hanam.gov.vn

   5. Bà Chu Thị Hồng

              Chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã

              Sinh năm: 1981                                 

              Quê quán: xã Tiên Sơn - thị xã Duy Tiên   

              Trình độ chuyên môn: Đại học Khoa học XH&NV – CN Xã hội học

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 591

   6. Ông Trần Thanh Phong

              Chức vụ: Trưởng phòng Nội vụ thị xã

              Sinh năm: 1960

              Quê quán: phường Hoà Mạc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3503 836

              Email: tranthanhphong@hanam.gov.vn

   7. Ông Trần Quang Tuyến

              Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã

              Sinh Năm: 1962

              Quê quán: xã Châu Sơn - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 328

              Email: tranquangtuyen@hanam.gov.vn  

   8. Bà Nguyễn Khánh Thơ 

              Chức vụ: Chánh thanh tra thị xã

              Sinh năm: 1978 

              Quê quán: xã Chuyên Ngoại - thị xã Duy Tiên 

              Trình độ chuyên môn: Đại học – CN Luật kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 280

              Email: nguyenkhanhtho@hanam.gov.vn  

   9. Ông Vũ Mạnh Hải 
              Chức vụ: Trưởng phòng Quản lý đô thị thị xã  
              Sinh năm; 1971
              Quê quán: phường Yên Bắc - thị xã Duy Tiên 
              Trình độ chuyên môn: Đại học – CN Thủy nông cải tạo đất
              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Email: vumanhhai@hanam.gov.vn

   10. Ông Phạm Văn Thập 

              Chức vụ: Trưởng phòng Kinh tế thị xã  
              Sinh năm: 1975

              Quê quán: xã Tiên Nội - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp – CN Kinh tế nông nghiệp

                                                  Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Email: phamvanthap@hanam.gov.vn

   11. Ông Vũ Trí Thức

              Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND thị xã

              Sinh năm: 1971

              Quê quán: phường Yên Bắc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Thuỷ lợi – CN Thủy nông cải tạo đất

                                                   Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại:

              Email: vutrithuc@hanam.gov.vn

   12. Ông Nguyễn Văn Khuyến

              Chức vụ:Trưởng phòng LĐTB&XH thị xã

              Sinh năm: 1967

              Quê quán: phường Yên Bắc  - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học – CN Quản trị kinh doanh

                                                   Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

   13. Ông Nguyễn Anh Tuấn

              Chức vụ: Phó Chánh văn phòng Thị ủy

              Sinh năm: 1967

              Quê quán: phường Yên Bắc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp – CN Kế toán doanh nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

   14. Bà Lưu Thị Hương Lan

              Chức vụ: Phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy

              Sinh năm: 1979

              Quê quán: phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên  

              Trình độ chuyên môn: Đại học Thương mại – CN Quản trị kinh doanh

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp    

   15. Ông Nguyễn Văn Thạch

              Chức vụ: Bí thư thị đoàn 

              Sinh năm: 1984 

              Quê quán: phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên  

              Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi – CN Thiết kế công trình

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp    

   16. Ông Đinh Đức Cảnh 

              Chức vụ: Chủ tịch hội nông dân thị xã  

              Sinh năm: 1980                                    

              Quê quán: phường Bạch Thượng - thị xã Duy Tiên  

              Trình độ chuyên môn: Đại học – CN Thú y

          Thạc sỹ Nông nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp    

   17. Ông Hoàng Đức Cảnh

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch HĐND xã Mộc Bắc

              Sinh năm: 1961

              Quê quán: xã Mộc Bắc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Trung cấp Quản lý đất đai

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

              Điện thoại: 0226 3555 898

   18. Ông Nguyễn Văn Tời

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ – Chủ tịch HĐND phường Yên Bắc

              Sinh năm: 1965

              Quê quán: phường Yên Bắc - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

              Điện thoại: 0226 3831 221

   19. Ông Lê Tuấn Thanh 

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND phường Châu Giang
              Sinh năm: 1965

              Quê quán: phường Châu Giang - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học – CN Luật kinh tế

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 161

   20. Bà Vũ Thị Kim Mai

              Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã Tiên Phong
              Sinh năm: 1966

              Quê quán: xã Tiên Phong - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

              Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

   21. Ông Phạm Hồng Thắng

              Chức vụ: Phó trưởng Ban tuyên giáo Thị ủy

              Sinh năm: 1976

              Quê quán: Xã Tiên Tân – Thành phố Phủ Lý

              Trình độ chuyên môn: ĐH – CN Kinh tế chính trị

Thạc sỹ Kinh tế - Chính trị

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3835 883

    22. Ông Nguyễn Mạnh Đạt

              Chức vụ: Trưởng phòng TNMT thị xã

              Sinh năm: 1978

              Quê quán: xã Hoàng Đông - thị xã Duy Tiên

              Trình độ chuyên môn: Đại học – CN Kinh doanh nông nghiệp

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

    23.  Ông Lê Mạnh Hà

             Chức vụ: Chủ tịch UBND xã Tiên Ngoại

             Sinh năm: 1976

             Quê quán: xã Tiên Ngoại - thị xã Duy Tiên

             Trình độ chuyên môn: Đại học – CN Tư pháp và Hành chính nhà Nước

             Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

     24. Ông Phạm Huy Hoàng 
              Chức vụ: Trưởng phòng Văn hóa và thông tin
              Sinh năm: 1974
              Quê quán: phường Hòa Mạc - thị xã Duy Tiên
              Trình độ chuyên môn: ĐH – CN Quản trị kinh doanh

Thạc sỹ - Quản lý kinh tế 

              Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

              Điện thoại: 0226 3830 122

              Email: phamhuyhoang@hanam.gov.vn

     25. Ông Nguyễn Văn Vịnh 
              Chức vụ: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân
              Sinh năm: 1975
              Quê quán: Xã Liêm túc – huyện Thanh Liêm – tỉnh Hà Nam
              Trình độ chuyên môn: ĐH – CN Tư pháp

Thạc sỹ Luật 

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0868664988

              Email: 

Tiện ích
Đăng nhập
Thông kê truy cập
  •  Đang truy cập48
  •  Máy chủ tìm kiếm3
  •  Khách viếng thăm45
  •  Hôm nay4,121
  •  Tháng hiện tại185,258
  •  Tổng lượt truy cập9,502,467
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây